The structure of phenol-Arn (n=1,2) clusters in their S0 and S1 states

I.M. Kalkman, C. Brand, C. Vu, W.L. Meerts, Y. Svartsov, O. Dopfer, X. Tong, K. Müller-Dethlefs, S. Grimme, M. Schmitt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)224303-1/9
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume130
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit