The structural behaviour of a pre-stressed column-beam connection as an alternative to the traditional timber joint system

T. Shiratori, A.J.M. Leijten, K. Komatsu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The structural behaviour of a pre-stressed column-beam connection as an alternative to the traditional timber joint system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen