The strain rate in evolutions of (elliptical) vortices in inviscid two-dimensional flows

P.W.C. Vosbeek, G.J.F. Heijst, van, V.P. Mogendorff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
147 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3699-3708
TijdschriftPhysics of Fluids
Volume13
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit