The Steiner tree problem in Kalmanson matrices and in circulant matrices

B. Klinz, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We investigate the computational complexity of two special cases of the Steiner tree problem where the distance matrix is a Kalmanson matrix or a circulant matrix, respectively. For Kalmanson matrices we develop an efficient polynomial time algorithm that is based on dynamic programming. For circulant matrices we give an NP -hardness proof and thus establish computational intractability.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-58
  Aantal pagina's8
  TijdschriftJournal of Combinatorial Optimization
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The Steiner tree problem in Kalmanson matrices and in circulant matrices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit