The stability of two types of nonlinear Galerkin algorithms with variable time steps

Yiannian He, Yanren Hou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)139-156
TijdschriftChinese Journal of Numerical Mathematics and Applications
Volume21
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit