The spline finite-strip method in the buckling analyses of thin-walled structures

G.M. Erp, van, C.M. Menken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

14 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)477-484
TijdschriftCommunications in applied numerical methods
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit