The simulation of dynamic crack propagation using the cohesive segments method

J.J.C. Remmers, R. Borst, de, A. Needleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

172 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The simulation of dynamic crack propagation using the cohesive segments method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen