The role of plastic deformation in wear of thin films

A.G. Tangena, P.J.M. Wijnhoven, E.A. Muijderman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikel

16 Citaten (Scopus)
100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)602-608
TijdschriftJournal of Tribology
Volume110
Nummer van het tijdschriftoktober
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit