The replicability crisis and public trust in psychological science

Farid Anvari, Daniël Lakens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The replicability crisis and public trust in psychological science'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen