The removal of gallium from the lattice of MF1-gallosilicates as studied by 71Ga M.A.S-N.M.R spectroscopy

C.R. Bayense, J.H.C. Hooff, van, A.P.M. Kentgens, J.W. Haan, de, L.J.M. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Samenvatting

Solid state 71Ga m.a.s.-n.m.r. spectroscopy on MFI-gallosilicates has shown evidence for the removal of tetrahedrally co-ordinated gallium from the zeolite lattice and the concomitant deposition of octahedrally co-ordinated gallium in the pores during steam treatment.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1292-1293
TijdschriftJournal of the Chemical Society, Chemical Communications
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The removal of gallium from the lattice of MF1-gallosilicates as studied by 71Ga M.A.S-N.M.R spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit