The reaction pathways to aromatic hydrocarbons from conversion of methanol and olefins on H-ZSM-5 zeolite

P. Dejaifve, J.C. Védrine, V. Bolis, J.H.C. Hooff, van, E.G. Derouane

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)286-303
TijdschriftPreprints - American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit