The quasi-simultaneous finishing of work orders on a flexible automated manufacturing cell in a job shop

C.W.G.M. Dirne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

3 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1635-1655
TijdschriftInternational Journal of Production Research
Volume28
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit