The Pyramid Hermite Transform as a model for local visual information processing

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    2 Downloads (Pure)
    Originele taal-2Engels
    Pagina's (van-tot)65-73
    TijdschriftIPO Annual Progress Report
    Volume22
    StatusGepubliceerd - 1987

    Citeer dit