The project analysis of the roof of the basement carport of one dwelling districts

Q. Yu, Zhiwen Song, Wentao Liu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)98-99
Aantal pagina's2
TijdschriftChina Water Transport
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit