The potential adoption of teleshopping technologies in a spatial context: A decompositional choice experiment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The potential adoption of teleshopping technologies in a spatial context: A decompositional choice experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie