The position of the glucose unit in synthesized rhein monoglucoside

A.C. Bellaart, C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

It is shown that in synthesized rhein monoglucoside the glucose unit is located at position 1 of 1,8‐dihydroxyanthraquinone‐3‐carboxylic acid.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-288
Aantal pagina's4
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays‐Bas
Volume79
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1960

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The position of the glucose unit in synthesized rhein monoglucoside'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit