The outpatient appointment system : design of a simulation study

Jan Vissers, J. Wijngaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

51 Citaten (Scopus)
199 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)459-463
TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit