The origin of current constriction in vacuum arcs

H. Schellekens, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The current constriction in a diffuse vacuum arc is shown theoretically and experimentally to be caused by a pressure source, to which the charged particles and neutral particles contribute.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)88-90
TijdschriftPhysics Letters A
Volume100
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The origin of current constriction in vacuum arcs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit