The open-circuit decay behaviour of chlorine-evolving electrodes

L.J.J. Janssen, G.J. Visser, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)641-649
TijdschriftElectrochimica Acta
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit