The nonexistence of distance-regular graphs with intersection arrays {27, 20, 10; 1, 2, 18} and {36, 28, 4; 1, 2, 24}

A.E. Brouwer, S. Sumalroj, C. Worawannotai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)

Samenvatting

Locally, a distance-regular graph with ‘μ = 2’ carries the structure of a partial linear space. Using this, we show that there are no distanceregular graphs with intersection array {27, 20, 10; 1, 2, 18} or {36, 28, 4; 1, 2, 24} (on, respectively, 448 or 625 vertices).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)330-332
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Australasian Journal of Combinatorics
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The nonexistence of distance-regular graphs with intersection arrays {27, 20, 10; 1, 2, 18} and {36, 28, 4; 1, 2, 24}'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit