The non-linear flexural-torsional behaviour of straight slender elastic beams with arbitrary cross sections

G.M. Erp, van, C.M. Menken, F.E. Veldpaus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

16 Citaten (Scopus)
127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)385-404
TijdschriftThin-Walled Structures
Volume6
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit