The negative chronotropic effect of adenine derivatives and acetylcholine on frog and rat hearts

A. Versprille, C.D. Duyn, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The negative chronotropic effect of ATP on frog as well as rat hearts was not influenced by atropine while the same atropine concentration completely abolished the negative chronotropic effect of Acetylcholine. From these results the conclusion was drawn that the negative chronotropic effect of ATP cannot be ascribed to an acetylcholine release from the efferent vagus fibers. In contrast to Beznák's results we also did not find an acetylcholine releasing activity of ATP on the motor nerve endings in the frog's abdominal muscle.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)288-296
  Aantal pagina's9
  TijdschriftPflügers Archiv fuer die Gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere
  Volume292
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The negative chronotropic effect of adenine derivatives and acetylcholine on frog and rat hearts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit