The money pump as a measure of revealed preference violations: a comment

B. Smeulders, L. Cherchye, B. De Rock, F.C.R. Spieksma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1248-1258
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Political Economy
Volume121
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit