The mobility and decay kinetics of charge carriers in discotic hexabenzocoronenes

J. Piris, M.G. Debije, M.D. Watson, K. Müllen, J.M. Warman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The mobility and decay kinetics of charge carriers in discotic hexabenzocoronenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Engineering