The M/M/1 queue with gated random order of service

J.A.C. Resing, R. Rietman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-110
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit