The mechanism of the copper ion catalyzed autoxidation of cysteine in alkaline medium

J. Zwart, J.H.M.C. Wolput, van, D.C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-101
TijdschriftJournal of Molecular Catalysis
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit