The local nominal composition-useful concept for microjoining and interconnection applications

K.J. Rönkä, F.J.J. Loo, van, J. Kivilahti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
228 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1575-1581
TijdschriftScripta Metallurgica et Materialia
Volume37
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit