The language user as an arithmetician

T. Pollmann, C.J.M. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
150 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)219-237
TijdschriftCognition
Volume59
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit