The lace expansion on a tree with application to networks of self-avoiding walks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)471-528
TijdschriftAdvances in Applied Mathematics
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit