The kinetics of the olivine dissolution under the extreme conditions of nano-silica production

A. Lazaro, L. Benac-Vegas, H.J.H. Brouwers, J.W. Geus, J. Bastida

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The kinetics of the olivine dissolution under the extreme conditions of nano-silica production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen