The integral trees with spectral radius 3

A.E. Brouwer, W.H. Haemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting

There are eleven integral trees with largest eigenvalue 3. © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2710-2718
TijdschriftLinear Algebra and Its Applications
Volume429
Nummer van het tijdschrift11-12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The integral trees with spectral radius 3'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit