The influence of the wall temperature on the development of heat transfer and secondary flow in a coiled heat exchanger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of the wall temperature on the development of heat transfer and secondary flow in a coiled heat exchanger'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Chemical Engineering