The influence of surface-active agents on kaolinite

J.T.A.M. Welzen, H.N. Stein, J.M. Stevels, C.A.M. Siskens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)455-467
TijdschriftJournal of Colloid and Interface Science
Volume81
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit