The influence of Na2O on the hydration of C3A I. Paste hydration

G.A.C.M. Spierings, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
142 Downloads (Pure)

Samenvatting

The influence of Na2O on the hydration of C3A was studied both by following the hydration of xNa2O. (3-x) CaO.Al2O3 (0
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-272
Aantal pagina's8
TijdschriftCement and Concrete Research
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of Na2O on the hydration of C3A I. Paste hydration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit