The influence of CaO-doping on the fracture toughness of hot-pressed Al2O3

G. de With, N. Hattu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)841-844
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Materials Science
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit