The incipient infinite cluster for high-dimensional unoriented percolation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)625-663
TijdschriftJournal of Statistical Physics
Volume114
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit