The importance of the gluten network in dough rheology: a detailed look at the implications for dough quality and how to assess it

M. Meerts, R.M. Cardinaels, F. Oosterlinck, Chr. Courtin, P. Moldenaers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-16
TijdschriftBaking Europe
Volume2016
Nummer van het tijdschriftSpring
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit