The impact of water content and mixing time on the linear and non-linear rheology of wheat flour dough

M. Meerts, R.M. Cardinaels, F. Oosterlinck, C. Courtin, P. Moldenaers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
385 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of water content and mixing time on the linear and non-linear rheology of wheat flour dough'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Material Science

Food Science