The impact of new product development acceleration approaches on speed and profitability : lessons for pioneers and fast followers.

F. Langerak, E.J. Hultink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

90 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-42
Aantal pagina's12
TijdschriftIEEE Transactions on Engineering Management
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit