The impact of metal–ligand cooperation in hydrogenation of carbon dioxide catalyzed by ruthenium PNP pincer

G.A. Filonenko, M.P. Conley, C. Copéret, M. Lutz, E.J.M. Hensen, E.A. Pidko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

108 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Samenvatting

The metal–ligand cooperative activation of CO2 with pyridine-based ruthenium PNP pincer catalysts leads to pronounced inhibition of the activity in the catalytic CO2 hydrogenation to formic acid. The addition of water restores catalytic performance by activating alternative reaction pathways and leads to unprecedented Ru-catalyzed CO2 hydrogenation activity. The mechanism of the underlying chemical transformations is proposed on the basis of DFT calculations, kinetic experiments, and NMR reactivity studies.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2522-2526
Aantal pagina's5
TijdschriftACS Catalysis
Volume3
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of metal–ligand cooperation in hydrogenation of carbon dioxide catalyzed by ruthenium PNP pincer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit