The impact of hydrogen plasma on the structure and morphology of tin and lead micrometer sized particles

D. Shefer (Corresponding author), A. Nikipelov, M. van de Kerkhof, Z. Marvi, V. Banine, J. Beckers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
127 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of hydrogen plasma on the structure and morphology of tin and lead micrometer sized particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science

Engineering