The geometric maximum traveling salesman problem

A.I. Barvinok, S.P. Fekete, D.S. Johnson, A. Tamir, G.J. Woeginger, R. Woodroofe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)641-664
TijdschriftJournal of the ACM
Volume50
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit