The four-electron reduction of oxygen to water on a planar cobalt chelate

A.M.T.P. Putten, van der, A. Elzing, W. Visscher, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)477-479
TijdschriftJournal of the Chemical Society, Chemical Communications
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit