The formation of a liquid crystalline main chain polymer by means of photopolymerization

Johan Lub, D.J. Broer, M.E. Martinez, G.N. Mol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-379
TijdschriftLiquid Crystals
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit