The finite element method for thin-walled members-applications

A.T. Sarawit, Y. Kim, M.C.M. Bakker, T. Peköz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-206
Aantal pagina's15
TijdschriftThin-Walled Structures
Volume41
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit