The fatigue behaviour of heavy-duty spot welded lap joints under random loading conditions

J.L. Overbeeke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)254-276
TijdschriftWelding research international
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit