The equivalence between processor sharing and service in random order

S.C. Borst, O.J. Boxma, J.A. Morrison, R. Núñez Queija

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
160 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)254-262
TijdschriftOperations Research Letters
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit