The emergence of science based technology : comments on Floris Cohen's paper

A. Nuvolari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-136
TijdschriftHistory of Technology
Volume25
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit