The electrostatic field of a point charge inside a cylinder, in connection with wave guide theory

C.J. Bouwkamp, N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  16 Citaten (Scopus)
  142 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)562-577
  TijdschriftJournal of Applied Physics
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1947

  Citeer dit