The electrochemical reduction of o-nitrotoluene to o-tolidine. II.Voltammetry and reaction mechanism

L.J.J. Janssen, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1831-1837
TijdschriftElectrochimica Acta
Volume26
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit